Intermediary

МХБХ-ны дундын зуучлагчдыг шинэ журмаар бүртгүүлэх гэж байгаа бөгөөд энэ нь 2018 оны 5-р сард МХБХ-ны Зөвлөлөөр батлагдах болно.

Одоогийн байдлаар хөлбөмбөгийн тоглогчидтой хамтран ажилладаг зуучлагч бүртгэлгүй байна.