МАСТЕР АНГИЛЛЫН ТАМИРЧДЫН ФУТЗАЛЫН УАШТ 2023

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг
МХБХ-ны Мастер ангиллын тамирчдын ФУАШТ нь 2023.02.02-ны өдөр эхэлнэ.

Мэдүүлэг авах хугацаа : 2023.01.23 / 12:00
MEDUULEGMFF@GMAIL.COM

Техникийн Зөвлөгөөн : 2023.01.24 / 12:00 цагаас сургалтын танхим

Other Articles