ОУХБХ-НЫ АГЕНТИЙН ЖУРАМ

МХБХ-ны Зөвлөлийн 2023 оны 08 дугаар сарын 09-ний хурлаар ОУХБХ-ны Агентийн журмыг баталлаа.
Тус журмын хүчин төгөлдөр болох хэрэгжилтийн хувьд:
a) Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой асуудлыг зохицуулсан 1-10 болон 22-27-р зүйлүүд нэн даруй;
b) Хөлбөмбөгийн агентийн ерөнхий үүрэг, хөлбөмбөгийн агент, үйлчлүүлэгчийн үүрэг хариуцлагатай холбоотой буюу үлдсэн зүйлүүд (2023 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрөөс)
Хөлбөмбөгийн агентийн үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий Хөлбөмбөгийн агентуудыг ашиглах үйлчлүүлэгчийн үүрэг нь 2024 оны 03 дугаар сарын 01-нээс эхлэн хийгдэх бүх шилжүүлэгт дагаж мөрдөнө.
2. Энэ журам батлагдсантай холбоотойгоор Тоглогчийн статус ба шилжилт хөдөлгөөний журмын хавсралт 8-т заасан Дундын зуучлагчийн үйл ажиллагааны журмыг хүчингүй болгов.
Журмыг татаж авах: https://the-mff.mn/?mdocs-file=21532

Other Articles