Санхүү, Аудитын тайлан

Санхүүгийн тайлангууд
2017 оны Санхүүгийн тайлан 2017-ony-tajlan.pptx.pdf 45 downloads 2020-06-04 14:54 1.8 MB
2018 оны Санхүүгийн тайлан tajlan-sanhүү-05-2018.pdf 60 downloads 2020-06-04 14:54 10 MB
2016 оны Санхүүгийн тайлан sanhүү-tajlan-2016_bolson2.pdf 39 downloads 2020-06-04 14:53 767.4 KB
2015 оны Санхүүгийн тайлан sanhүү-tajlan-ppt-2015.pdf 44 downloads 2020-06-04 14:52 944.4 KB
36 downloads 2019-09-28 14:27 3.9 MB
2018-financial-report.pdf 56 downloads 2019-09-28 14:27 10 MB
Аудитын тайлангууд
2015-audit-report.pdf 51 downloads 2019-09-28 14:27 1.1 MB
2017-audit-report.pdf 36 downloads 2019-09-28 14:27 5.4 MB
2018-audit-report.pdf 67 downloads 2019-09-28 14:27 1.7 MB