ИХ ХУРАЛ

    1. Их хурал нь холбооны гишүүдийн тогтмол хуралддаг эрх барих дээд байгууллага бөгөөд дүрмийн дагуу хуралдсан Их хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр байх болно. Их хурал нь ардчилсан, хөлбөмбөг дэх хүйсийн эрх тэгш байдлыг хангасан зарчмыг баримтлана.
  • 2. Их хурал ээлжит ба ээлжит бус байна.