Зорилт

o Сургууль болгон багтай, сум болгон талбайтай болох,
o 5 хүүхэд бүрийн 1 хүүхэд хөлбөмбөгөөр хичээллэдэг байх,
o Сургууль бүрийг хөлбөмбөгийн багштай, тэмцээн уралдаанд оролцуулдаг болгох,
o Нийтийн хөлбөмбөгийг хөгжүүлэх ур чадвар бүхий сургагч багштай болох,
o “AFC Grassroots Bronze” гишүүний болзлыг хангах,