2019.03.11 Орон нутгийн гишүүн холбоодыг идэвхжүүлэх сургалт