ШҮҮГЧ

ТАНИЛЦУУЛГА
Шүүгч гэж хэн бэ?

МХБХ-ны шүүгч гэдэг нь МХБХ-ноос зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдаж тэнцсэн, тангараг өргөсөн, ур чадвар бүхий зэрэглэлтэй боловсон хүчнийг хэлнэ.

Алсын хараа
  • AFC-д шүүгч нарын үйл ажиллагаа үлгэр жишээ хөгжиж буй улс болох.
  • МХБХ-ны шүүгчийн академи байгуулах.
  • FIFA болон AFC топ шүүгч нар болон сургагч багш бэлтгэн гаргах.
Зорилго
  • Орон нутгийн холбоо бүрт шүүгч хариуцсан албатай болох.
  • МХБХ болон орон нутгийн холбоонд шүүгч болон шүүгчийн сургагч багшийн тоо нэмэгдүүлэх.
  • Шүүгчийн материаллаг баазыг бэхжүүлэн, шүүгчийн ажиллах орчин, цалин урамшууллыг олон улсын жишигт хүргэх.
  • Шүүгчийн сургалтыг шат дараалан бие бялдар болон онол практик хослуулан тогтмол явуулах